ΕΛΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                        

01/06/2017

 

                       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &

   Αρ. Πρωτ.:   3262

                         Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ   Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ N. ΔΩΔ/ΣΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση

: Ζέφυρος – 4ος όροφος

Ταχ. Κώδ.

: 85132 Ρόδος

FAX:

: 22413 64821

Πληροφορίες

: Βαραμέντη Ευσταθία

Τηλέφωνο

: 2241364807

Ε-mail

: mail@dipe.dod.sch.gr

 

                 ΠΡΟΣ:

    

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ (μέσω σχολικών μονάδων)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 60 & ΠΕ70 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων (Β΄ φάση οριστικών τοποθετήσεων)»

Έπειτα από την με αριθμό 09/30-05-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60 & ΠΕ 70 και Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ 60 & ΠΕ70 που υπέβαλαν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα προτίμησής τους και παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, μετά τη διαδικασία των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, να υποβάλουν, εάν το επιθυμούν, έως και την Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ., συμπληρωματική δήλωση οριστικής τοποθέτησης, αποκλειστικά για τα εναπομείναντα οργανικά κενά του επισυναπτόμενου πίνακα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 12 του ΠΔ 50/96, οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, μετά τη Β’ φάση οριστικών τοποθετήσεων, τοποθετούνται οριστικά, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, στις υπόλοιπες οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές (Γ΄ φάση υποχρεωτικών τοποθετήσεων).

Η δήλωση υποβάλεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Από τους ενδιαφερόμενους/ες αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Δωδεκανήσου, Γ. Μαύρου 2, 4ος όροφος, Ρόδος).

Β) Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό: 2241364821. (παρακαλούμε να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Δ/ντών/ντριών Δημ. Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπ/γείων, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι/ες οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων στη σχολική μονάδα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.                              

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                  Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ

Συνημμένα:

1.Πίνακας Οργανικών Κενών

2.Έντυπο Δήλωσης

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου