Προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 1 παργ 8 υποπαργ. 9 του
Ν.4473/2017 για εκ νέου υποψηφιότητα στις κενές θέσεις
Διευθυντών/Διευθυντριών των εναπομεινάντων σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσουeye

   
© Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου